Jaarverslag 2017

Inleiding
De vereniging kan terugkijken op een goed  verenigingsjaar. Helaas is wel het aantal leden teruggelopen. Het aantal leden per 1 januari 2018 bedroeg 541. Per 1 januari 2016 was dit 563 leden. Er zijn 33 nieuwe leden bijgekomen, maar door opzegging, overlijden e.d. hebben 55 leden opgezegd. Het aantal partnerleden bedraagt 43. Dit is t.o.v. vorig jaar een vermindering met 10.
We hadden een goed bezocht voorlichtings-programma en onze overige activiteiten konden rekenen op een wisselende belangstelling. Op diverse fronten was de vereniging weer actief en onze website werd regelmatig geraadpleegd. Onderstaand een beknopt overzicht van wat er allemaal in het jaar 2017 gebeurd is binnen de RPV ’s-Hertogenbosch e.o.

Bestuur
Tijdens de ALV 2017 werden bestuursleden  Nelly Theunissen en Marian Bonke herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurslid van onze vereniging.
De bestuursleden Gerrit van der Zalm, Peter Lammers, Marijke Humblé en Sara van Tuyl  vervolgden normaal hun bestuurstermijn.
Het bestuur vergaderde in 2017 zes keer bij bestuursleden thuis. Dit zal gehandhaafd blijven  i.v.m. de prettige sfeer en kostenbesparing.

Algemeen
Ook in 2017 werd rechtstreeks van het Reumafonds de aangevraagde subsidie ontvangen. Onze aanvraag werd goed beoordeeld en de vereniging heeft daardoor haar activiteiten op pijl kunnen houden.
De huidige contacten met het Reumafonds verlopen prima en er is een regelmatig contact met de regiocoördinator van het Reumafonds.
De RPV ’s-Hertogenbosch e.o. heeft echter een organisatie, een activiteitenbeleid en een vooruitstrevendheid die nog steeds uitstekend verloopt. Bovendien bestaat er een uitgebreid netwerk aan reuma gerelateerde contacten.
In 2017 werd (door ziekte) helaas niet deelgenomen aan de halfjaarlijkse ‘Besturendag’ van het Reumafonds. De voorzitter vertegenwoordigt daarbij onze RPV. Een bijeenkomst waar alle besturen van de RPV’en in Nederland voor uitgenodigd worden. Men wordt dan bijgepraat door het Reumafonds, de onderlinge contacten staan centraal, evenals een bepaald thema.
De zelfmanagementcursus “Reuma Uitgedaagd”, wat een onderdeel van het Reumafonds is, is in 2017 opnieuw van start gegaan. Een van onze bestuursleden was hier in het verleden bij betrokken, maar binnen onze regio werd dit niet opnieuw opgestart.  
Onze vereniging werd in 2017 enkele keren gevraagd om deel te nemen aan bijeenkomsten over onderzoektrajecten. De voorzitter nam deel aan deze bijeenkomsten om te discussiëren in groepsverband over thema’s zoals voorlichting bij medicijnen en bijwerkingen bij medicijnen. Zodoende kunnen wij een bijdrage leveren aan betere gezondheidszorg.
Met diverse RPV’en in Brabant zijn contacten t.b.v. hun organisatie en uitwisseling van ervaringen op het gebied van activiteiten.
De overeenkomst met ‘de Roode Roos’, een webwinkel voor orthomoleculaire voedingssupplementen van diverse fabrikanten tegen een gereduceerd tarief, werd ook in 2017 voortgezet. Onze leden kunnen hier gebruik van maken.
Onze kaartenmaakster Marian van der Waard heeft haar werk voor verzorging van de verjaardagskaarten ook in 2017 voortgezet en doet dat nog steeds met veel inzet. Al onze leden ontvangen op hun geboortedag keurig een verjaardagskaart in de bus.
Leden van onze vereniging die daar prijs op stelden kregen weer geregeld ziekenbezoek van onze ombudsvrouw en groepscoördinator.
Het lidmaatschap van onze RPV van de landelijke koepel Ieder(in), werd ook weer voortgezet. Dit is de koepelorganisatie in Nederland van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

Activiteiten
Het programma zag er in 2017 als volgt uit:

Maand Thema activiteit Aantal
bezoek-ers
jan Voetbalwedstrijd FC Den Bosch goed bezocht
febr Excursie Nationaal Monument Kamp Vught 25
mrt Algemene Ledenvergadering 30  
mrt Bingo middag 25
april Voorlichting: ‘Medische Immunologie’ 30
april Jaarlijks Bechterew-volleybaltoernooi te Utrecht, eigen deelnemers   10
mei Dagreis Kastelen en oude ambachten / Terschuur 60
juni Voorlichting: ‘Syndroom van Tietze’  XX
sept Voorlichting: ‘Kniedistractie’ 35
okt Feest…… RPV 40-jaar 190
nov Voorlichting: ‘Biosimilars… een zegen voor Reuma?’   40
dec Kerstviering bij ‘De Lachende Vis’ 120

De vereniging organiseerde bijna iedere maand een activiteit. Over de opkomst hebben we wederom niet te klagen, alhoewel de lezingen wat minder bezoekers trokken. De voorlichting, het reisje en de kerstbijeenkomst zijn de succesnummers.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd  heel veel foldermateriaal meegenomen en werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid de sprekers persoonlijke vragen voor te leggen. Onze vereniging heeft ook in 2017 onderdak gevonden voor haar activiteiten bij de locatie sociaal cultureel centrum PERRON-3 in Rosmalen. Er werden goede afspraken gemaakt en deze locatie past uitstekend bij onze vereniging met haar centrale ligging. Eén activiteit sprong er in 2017 wel uit en dat was de viering van het 40-jarig bestaan van onze vereniging. Bij Van der Valk in Vught kwamen vele leden om dit jubileum uitgebreid te vieren. Omlijst met muziek, werd dit feest een groot succes, waarbij veel gedronken, gegeten en zelfs gedanst werd in de vorm van een onvervalste polonaise.
Kortom, zéér geslaagd!  

Oefengroepen
De bestaande oefengroepen draaiden in 2017 met goede bezetting. Wachtlijsten waren er dit jaar bij de meeste locaties niet.
Alle Hydro-oefengoepen, de Droge oefengroep en de Bechterew oefengroep bleven intact.
De Droge oefengroep liet wel een afname van het aantal deelnemers zien en dit blijft onder de aandacht van het bestuur. Gelukkig zijn alle locaties beschikbaar gebleven voor onze RPV en we zijn daar erg gelukkig mee. Het bevordert de rust binnen de groepen.
De ontwikkelingen bij locatie Zaltbommel worden op de voet gevolgd en we zijn daarbij ook direct betrokken met alle partijen. Er gaat in ieder geval een geheel nieuw zwembad komen, alleen over de details is nog onduidelijkheid. Wordt vervolgd! De bezetting van de fysiotherapeuten bleef goed intact. Wij hebben goede therapeuten in dienst en het is een bijzonder prettige samenwerking.
Ook de deelnemers van de oefengroepen zijn erg ingenomen met alle therapeuten. En dat is natuurlijk het belangrijkste. In Vlijmen zijn totaal 8 Hydro oefengroepen actief, in Tilburg 2 groepen, in Zaltbommel 6 groepen, in Engelen 1 Bechterewgroep en in Rosmalen 1 Droge Oefengroep.
Alle groepen draaien onder de bezielende en enthousiaste begeleiding van onze therapeuten en coördinatoren, die hun best doen alles zo goed mogelijk te laten verlopen. De Commissie Oefengroepen kwam ook in 2017 niet meer bij elkaar voor de jaarlijkse bespreking van alle ontwikkelingen rondom de oefengroepen.
Om alle belanghebbenden bij elkaar te krijgen, blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn.
Alle therapeuten, coördinatoren en enkele bestuursleden nemen hier normaal gesproken aan deel. Mocht het echter noodzakelijk zijn, dan weten de therapeuten/coördinatoren het bestuur wel te vinden.  

Contactblad en de website
Het kwartaalblad In Vogelvlucht verscheen ook in 2017 weer viermaal. De redactie probeert steeds inhoud aan het blad te geven door veel gevarieerde artikelen te plaatsen, waarmee we ook buiten onze regio lof oogsten.
Het blad bestaat nog steeds uit 48 pagina’s en wordt mede financieel mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
De redactie zorgt dat het contactblad steeds weer tijdig bij onze vaste drukker ligt en het keurig op tijd bij u in de brievenbus valt, waarbij wij werkelijk een geweldige ondersteuning krijgen van onze vaste vrijwilligers. Een extra pluim voor deze mensen. De redactie van In Vogelvlucht bestaat nog steeds  uit:  Gerrit van der Zalm, Nelly Theunissen en Peter Lammers. De website www.rpv-denbosch.nl wordt (voor een reumapatiëntenvereniging) regelmatig bezocht. Gemiddeld scoort onze site 2200  bezoekers  per jaar. Twee bestuursleden  werken nauw samen om onze website voortdurend te vernieuwen, te verfijnen en van nieuwe aanvoer te voorzien zodat iedereen altijd de meest actuele informatie over onze vereniging kan opzoeken. Ook proberen zij u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen reumaland.  

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het JBZ is het centrum voor o.a. de reumazorg voor de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Door de onderlinge samenwerking tussen de  6  reumatologen en 2 reuma verpleegkundig specialisten, wordt een hoogwaardige zorg gegarandeerd. Onze RPV wordt hier gelukkig actief bij betrokken wat toch wel bijzonder is binnen de reumazorg. Eenmaal heeft in 2017 overleg plaatsgevonden met de polikliniek reumatologie van het JBZ, het zogenaamde reumatologieoverleg. Uitwisseling van informatie, nieuwe plannen/ideeën en de lezingen staan daarbij centraal. Maar ook relevante informatie, afkomstig van onze leden, wordt besproken. Tevens kan dan persoonlijk kennis gemaakt worden met eventuele nieuwe poli medewerkers.
Ook met de communicatie afdeling van het JBZ vond overleg plaats in 2017 en worden de goede contacten voortgezet. In het kader van WereldReumaDag 2018 wordt weer een stand in het JBZ ingericht. Besloten is, om dit eens per twee jaar te doen, dus werd dit in 2017 niet gedaan.
D.m.v.  extra aandacht aan diverse vormen van reuma te geven, kan onze vereniging haar steentje bijdragen aan deze speciale dag. Afgelopen jaar is er tweemaal een bijeenkomst geweest met de Cliëntenraad van het JBZ. Hierbij zijn bestuursvertegenwoordigers aanwezig van allerlei patiëntenorganisaties uit onze regio.
De voorzitter vertegenwoordigt daarbij onze patiëntenvereniging.  
Mede op initiatief van onze RPV is dit overleg weer op gang gekomen en vindt ieder half jaar plaats in het JBZ. Een belangrijk overleg i.v.m. de grote achterban die alle patiëntenorganisaties vertegenwoordigen.

Afsluiting
Met de gebruikelijke Kerstviering, wederom met succes gehouden bij de Lachende Vis in Empel, werd het jaar 2017  van onze vereniging afgesloten.