Introductie

De Reumapatiëntenvereniging (RPV) 's-Hertogenbosch e.o. is een zelfstandige vereniging. De leden vormen een mengeling van jong en oud. Het gebied waarin de vereniging actief is, is de omgeving van 's-Hertogenbosch en de Bommelerwaard.
Zij is opgericht in 1977 en aangesloten bij de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad).
Er wordt samengewerkt met diverse organisaties en instellingen die van belang zijn voor de RPV.
De vereniging heeft thans 530 leden en 41 partnerleden en is daarmee een van de grotere reumapatiëntenverenigingen.

Doelstelling

De RPV stelt zich als doel de belangen van reumapatiënten zo goed mogelijk te behartigen en mensen met elkaar in contact te brengen (lotgenotencontact).
Zij organiseert daartoe verschillende activiteiten:

 • Informatie en voorlichting geven door middel van het verenigingsblad "In Vogelvlucht", dat eenmaal per kwartaal verschijnt. Hiermee worden de leden op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, activiteiten etc binnen de verenigingen en van alle ontwikkelingen op het gebied van reuma;
 • Er wordt regelmatig voorlichting gegeven op bijeenkomsten die gehouden worden in Cultureel Centrum Perron3 te Rosmalen;
  Gastsprekers zoals artsen, onderzoekers, therapeuten, docenten of voorlichtingsmedewerkers, geven hier lezingen over allerlei thema's die met reuma te maken hebben;
 • Verder worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals bijeenkomsten in het kader van feestdagen, busreizen, ontspanning, cursussen, etc. Dit alles speciaal afgestemd op reumapatiënten;
 • Indien u vragen of problemen heeft inzake aanpassingen, hulpmiddelen, vervoer, handicap of artsen, dan zoekt de RPV samen met u en met behulp van deskundigen naar een goede weg om de benodigde informatie te krijgen;
 • Een belangrijke taak van de RPV is het aanbieden van oefentherapie. Deze bestaat uit Hydrotherapie-oefengroepen, Bechterew-oefengroepen en een Droge Oefengroep. Iedere groep staat onder leiding van een gediplomeerde fysiotherapeut, oefentherapeut -Cesar of -Mensendieck. Er wordt geoefend in het zwembad met extra warm water of in de sportzaal. Deze groepen oefenen wekelijks op diverse locaties in de regio, namelijk Tilburg – Zaltbommel – Vlijmen – Engelen en Rosmalen.

Ledenbijdrage

 • de ledenbijdrage bedraagt € 17,-- per kalenderjaar (prijspeil 2019) en wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd.
  Indien men na 1 juli of 1 oktober van het jaar lid wordt, wordt de bijdrage naar rato aangepast.
 • de mogelijkheid bestaat voor partners om eveneens (partner)lid te worden. Zij kunnen dan deelnemen aan onze activiteiten (uitgezonderd de oefengroepeen), maar hebben geen stemrecht. De bijdrage voor een parter is € 15,-- per kalenderjaar (prijspeil 2019) en wordt na 1 juli cq 1 oktober naar rato aaangepast.

  Inning geschiedt eveneens via automatische incasso.


Disclaimer:

De informatie op deze website mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die u van professionele hulpverleners ontvangt.
Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit terrein geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, etc.).
Informatie op deze website dient slechts als achtergrondinformatie. Wanneer u besluit om bepaalde adviezen op te volgen, doe dit dan altijd in overleg met uw professionele hulpverleners. In overleg met hen kan worden bepaald of deze adviezen van toepassing zijn op uw persoonlijke situatie.

Vrijwaring/aansprakelijkheid
De Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o. en alle andere medewerkers aan deze RPV-website verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen wij en andere medewerkers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De RPV ’s-Hertogenbosch e.o. en andere medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bovenbedoelde informatie of van welk gebruik van deze website dan ook.

Bestuur Reumapatiëntenvereniging ’s-Hertogenbosch e.o.