Algemeen Jaarverslag 2018

Inleiding

De vereniging kan terugkijken op een goed verenigingsjaar. Helaas is wel het aantal leden teruggelopen.
Het aantal leden per 31 december 2018 bedroeg 521. Per 1 januari 2018 was dit 541 leden. Er zijn 26 nieuwe leden bijgekomen, maar door opzegging, overlijden e.d. hebben 46 leden opgezegd. Het aantal partnerleden per 31 december 2018 bedroeg 40. Per 1 januari
2018 was dit 43 leden.We hadden een redelijk goed bezocht voorlichtingsprogramma en onze overige activiteiten konden rekenen op een wisselende belangstelling. Op diverse fronten was de vereniging weer actief en onze website werd regelmatig geraadpleegd. Onderstaand een beknopt overzicht van wat er allemaal in het jaar 2018 gebeurd is binnen de RPV ’s- Hertogenbosch e.o.

Bestuur 

Tijdens de ALV 2018 werd bestuurslid Gerrit van der Zalm herbenoemd voor een nieuwe termijn als bestuurslid/voorzitter van onze vereniging.
De bestuursleden Marijke Humblé,Sara van Tuyl, Marian Bonke en Nelly Theunissen vervolgden normaal hun bestuurstermijn.
Na vele jaren van trouwe dienst werd afscheid genomen van bestuurslid en penningmeester Peter Lammers. Hij vond het na 20 jaar welletjes en wilde graag stoppen. Op passende wijze hebben wij Peter ‘uitgezwaaid’.Bestuurslid Nelly Theunissen stelde zich beschikbaar als tijdelijk waarnemend penningmeester, zodat deze functie in ieder geval ingevuld werd.
Het bestuur was al in onderhandeling met een nieuwe gegadigde voor het penningmeesterschap en in de persoon vanBert Klein heeft dit medio 2018 zijn beslag gekregen. Bert had gesolliciteerd op onze advertentie en had hier veel belangstelling voor. Het bestuur was en is erg blij dat het gehele proces naar wens is verlopen en dat Bert nu voorgedragen zal worden als bestuurslid, waarna het bestuur Bert kan benoemen tot penningmeester van onze vereniging.
Bestuurslid/secretaris Marijke Humblé werd benoemd tot vicevoorzitter. Ook deze functie diende ingevuld te worden en Marijke stelde zich beschikbaar, uiteraard met goedkeuring van alle bestuursleden.
Het bestuur vergaderde in 2018 zes keer bij bestuursleden thuis. Dit zal gehandhaafd blijven i.v.m. de prettige sfeer en kostenbesparing.

Algemeen

Ook in 2018 werd rechtstreeks van ReumaNederland (Reumafonds) de aangevraagde subsidie ontvangen. Onze aanvraag werd wederom goed beoordeeld en de vereniging heeft daardoor haar activiteiten op pijl kunnen houden.
De huidige contacten met ReumaNederland verlopen prima en er is een regelmatig contact met de regiocoördinator van ReumaNederland. De RPV ’s-Hertogenbosch e.o. heeft echter een organisatie, een activiteitenbeleid en een vooruitstrevendheid die nog steeds uitstekend verloopt. Bovendien bestaat er een uitgebreid netwerk aan reuma gerelateerde contacten.
In 2018 werd (door ziekte) helaas niet deelgenomen aan de halfjaarlijkse
‘Besturendag’ van ReumaNederland. De voorzitter vertegenwoordigt daarbij onze RPV. Een bijeenkomst waar alle besturen van de RPV’en in Nederland voor uitgenodigd worden. Men wordt dan bijgepraat door ReumaNederland, de onderlinge contacten staan centraal, evenals een bepaald thema.

De zelfmanagementcursus “Reuma Uitgedaagd”, wat een onderdeel van ReumaNederland is, is in 2018 opnieuw van start gegaan. Een van onze bestuursleden was hier in het verleden bij betrokken, maar binnen onze regio werd dit niet opnieuw opgestart.
Onze vereniging werd in 2018 enkele keren gevraagd om deel te nemen aan bijeenkomsten over onderzoektrajecten. De voorzitter nam deel aan deze bijeenkomsten om te discussiëren in groepsverband over thema’s zoals voorlichting bij medicijnen en bijwerkingen bij medicijnen. Zodoende kunnen wij een bijdrage leveren aan betere gezondheidszorg.
Met diverse RPV’en in Brabant zijn contacten
t.b.v. hun organisatie en uitwisseling van ervaringen op het gebied van activiteiten.
De overeenkomst met ‘de Roode Roos’, een webwinkel voor orthomoleculaire voedingssupplementen van diverse fabrikanten tegen een gereduceerd tarief, werd ook in 2018 voortgezet. Onze leden kunnen hier gebruik van maken.
Onze kaartenmaakster Marian van der Waard heeft haar werk voor verzorging van de verjaardagskaarten ook in 2018 voortgezet, steeds met veel inzet. Al onze leden ontvingen op hun geboortedag keurig een verjaardagskaart in de bus.
Met deze activiteit is inmiddels wel gestopt, want Marian had al aangegeven dit niet langer te kunnen blijven doen. Het bestuur had naar aanleiding hiervan besloten hier niet mee door te gaan. De kosten werden steeds hoger en het is misschien ook niet meer van deze tijd.
Leden van onze vereniging die daar prijs op stelden kregen weer geregeld ziekenbezoek van onze ombudsvrouw en groepscoördinator.
Het lidmaatschap van onze RPV van de landelijke koepel Ieder(in), werd ook weer voortgezet. Dit is de koepelorganisatie in Nederland van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte. Bovendien is onze vereniging ook lid van Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF), de koepel van alle patiëntenorganisaties in Nederland.
Onze vereniging heeft zich in 2018 ook druk beziggehouden met de beruchte AVG(Algemene verordening gegevensbescherming). Het bestuur heeft hiervoor passende maatregelen genomen en is van mening dat wij aan de gestelde regels voldoen. Uiteraard kan tussentijds altijd nog e.e.a. aangepast worden.

Activiteiten

 Het Activiteitenprogramma zag er in 2018 als volgt uit:

Maand Thema activiteit Aantal
bezoek- ers
febr Excursie Rechtbank Den Bosch 20
mrt Algemene Ledenvergadering 40
mrt Bingo middag 40
april Voorlichting geannuleerd --
april Jaarlijks Bechterew- volleybaltoernooi te Utrecht, eigen deelnemers 8
mei Dagreis Veluwe / Terwolde 45
juni Voorlichting: ‘Hart- en Vaatziekten bij Reuma’ + bloeddruk en zuurstofgehalte meting door verpleegkundige 45
sept Kunstexpositie Kunstenaren 2018 goed bezocht
okt WereldReumaDag in JBZ goed bezocht
okt Voorlichting: ‘Darmklachten (PDS – Crohn – Colitis) bij Reuma’ 40
dec Kerstviering bij ‘Hotel Van der Valk ’s-Hertogenbosch’ in Vught 140
dec Voorlichting:
‘Bindweefselaandoeningen bij Reuma’
uitgesteld door ziekte

De vereniging organiseerde bijna iedere maand een activiteit. Over de opkomst hebben we wederom niet te klagen, alhoewel de lezingen wat minder bezoekers trokken. De voorlichting, het reisje en de kerstbijeenkomst zijn nog steeds de succesnummers.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten werd heel veel foldermateriaal meegenomen en werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid de sprekers persoonlijke vragen voor te leggen.
Onze vereniging heeft ook in 2018 onderdak gevonden voor haar activiteiten bij de locatie sociaal cultureel centrum PERRON-3 in Rosmalen. Er werden goede afspraken gemaakt en deze locatie past uitstekend bij onze vereniging met haar centrale ligging.

Oefengroepen

De bestaande oefengroepen draaiden in 2018 met redelijk goede bezetting. Wachtlijsten waren er dit jaar bij de locaties niet.
Alle Hydro oefengoepen bleven redelijk intact. De Droge oefengroep is weer op peil gekomen wat het aantal deelnemers betreft.
Alleen de Bechterew oefengroep liep achteruit. De vereniging is inmiddels begonnen met een PR campagne.
Gelukkig zijn alle locaties beschikbaar gebleven voor onze RPV en we zijn daar erg gelukkig mee. Het bevordert de rust binnen de groepen. De ontwikkelingen bij locatie Zaltbommel worden op de voet gevolgd en we zijn daarbij ook direct betrokken met alle partijen. Er gaat in ieder geval een geheel nieuw zwembad komen, inclusief een doelgroepenbad. Hiermee is de wens van onze RPV in vervulling gegaan, alleen over de details is nog onduidelijkheid.
Wordt vervolgd!
De bezetting van de fysiotherapeuten bleef goed intact. Wij hebben goede therapeuten in dienst en het is een bijzonder prettige samenwerking.
Ook de deelnemers van de oefengroepen zijn erg ingenomen met alle therapeuten. En dat is natuurlijk het belangrijkste.
In Vlijmen zijn totaal 8 Hydro oefengroepen actief, in Tilburg 2 groepen, in Zaltbommel 6 groepen, in Engelen 1 Bechterewgroep en in Rosmalen 1 Droge Oefengroep.
Alle groepen draaien onder de bezielende en enthousiaste begeleiding van onze therapeuten en coördinatoren, die hun best doen alles zo goed mogelijk te laten verlopen.
Bij de Bechterew oefengroep zijn in 2018 weer een aantal fysiotherapeuten (20 st.) op bezoek geweest. Het is voor hen een soort cursusdag die uitgaat van FYRANET N.O. Brabant, een netwerk met aangesloten fysiotherapeuten van praktijken met reuma ervaring. De therapeuten draaien dan het gehele oefenprogramma mee om ervaring op te doen bij een patiëntenvereniging.
De Commissie Oefengroepen kwam ook in 2018 niet meer bij elkaar voor de jaarlijkse bespreking van alle ontwikkelingen rondom de oefengroepen. Deze commissie is dan ook opgeheven.
Om alle belanghebbenden bij elkaar te krijgen, blijkt in de praktijk erg moeilijk te zijn.
Mocht het echter noodzakelijk zijn, dan weten de therapeuten/coördinatoren het bestuur goed te vinden.

Contactblad en de website 

Het kwartaalblad In Vogelvlucht verscheen ook in 2018 weer viermaal. De redactie probeert steeds inhoud aan het blad te geven door veel gevarieerde artikelen te plaatsen, waarmee we ook buiten onze regio lof oogsten.
Het blad bestaat nog steeds uit 48 pagina’s en wordt mede financieel mogelijk gemaakt door onze adverteerders.
De redactie zorgt dat het contactblad steeds weer tijdig bij onze vaste drukker ligt en het keurig op tijd bij u in de brievenbus valt, waarbij wij werkelijk een geweldige ondersteuning krijgen van onze vaste vrijwilligers. Een extra pluim voor deze mensen.
De redactie van In Vogelvlucht bestaat nu uit: Gerrit van der Zalm en Nelly Theunissen. Peter Lammers is geen redactielid meer.
Hij blijft echter wel het technische deel van In Vogelvlucht verzorgen t.b.v. de drukker.
De website www.rpv-denbosch.nl wordt (voor een reumapatiëntenvereniging) regelmatig bezocht. Gemiddeld scoort onze site niet hoog, maar dat is gebruikelijk voor een regionale patiëntenvereniging.
Nu werken een bestuurslid (Gerrit van der Zalm) en een vrijwilliger (Peter Lammers) nauw samen om onze website voortdurend te vernieuwen, te verfijnen en van nieuwe aanvoer te voorzien zodat iedereen altijd de meest actuele informatie over onze vereniging kan opzoeken. Ook proberen zij u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen binnen reumaland.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

 Het JBZ is het centrum voor o.a. de reumazorg voor de regio ’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard. Door de onderlinge samenwerking tussen de 6 reumatologen en 1 reuma verpleegkundig specialist, wordt een hoogwaardige zorg gegarandeerd. Onze RPV wordt hier gelukkig actief bij betrokken wat toch wel bijzonder is binnen de reumazorg.
Eenmaal heeft in 2018 overleg plaatsgevonden met de polikliniek reumatologie van het JBZ, het zogenaamde reumatologieoverleg.
Uitwisseling van informatie, nieuwe plannen/ideeën en de lezingen staan daarbij centraal. Maar ook relevante informatie, afkomstig van onze leden, wordt besproken. Tevens kan dan persoonlijk kennis gemaakt worden met eventuele nieuwe poli medewerkers. Hiermee hebt u inmiddels via In Vogelvlucht ook kennis kunnen maken. Twee verpleegkundigen werden namelijk toegevoegd aan het team op de poli van de reumatologie. Ook met de communicatie afdeling van het JBZ vond overleg plaats in 2018 en worden de goede contacten voortgezet.
In het kader van WereldReumaDag werd in 2018 weer een stand in het JBZ ingericht. Dit doen we eens per twee jaar. Ook dit keer was het weer succesvol.
D.m.v. extra aandacht aan diverse vormen van reuma te geven, kan onze vereniging haar steentje bijdragen aan deze speciale dag.
Afgelopen jaar is er tweemaal een bijeenkomst geweest met de Cliëntenraad van het JBZ. Hierbij zijn bestuursvertegenwoordigers aanwezig van allerlei patiëntenorganisaties uit onze regio.
De voorzitter vertegenwoordigt daarbij onze patiëntenvereniging.
Mede op initiatief van onze RPV is dit overleg in het verleden weer op gang gekomen en vindt ieder half jaar plaats in het JBZ. Een belangrijk overleg i.v.m. de grote achterban die alle patiëntenorganisaties vertegenwoordigen.

Afsluiting

Onze Kerstviering werd in 2018 gehouden in Hotel Van der Valk ’s-Hertogenbosch in Vught De belangstelling was erg groot.
Hiermee werd het jaar 2018 van onze vereniging afgesloten.